Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản

Định giá viên phải luôn luôn đảm bảo một tiêu chuẩn cao về sự trung thực và đúng đắn và tiến hành các công việc chuyên môn của họ với một ý thức đảm bảo không gây thiệt hại cho khách hàng, cho công chúng và cho uy tín nghề nghiệp hay có hại tới uy tín tổ chức định giá quốc gia.
1. Sự trung thực
– Định giá viên phải tiến hành định giá một cách trung thực, không gây ra hiểu lầm hay gian lận.
– Định giá viên không được khuyếch trương hoặc tuyên truyền một cách có chủ ý một báo cáo định giá chứa đựng những ý kiến phàn tích, đánh giá sai lệch hay giả dối.
– Định giá viên không được góp phần hay tham gia vào một dịch vụ định giá mà những định giá viên tỉnh táo khác cho là không minh bạch.
– Định giá viên phải hành động theo luật pháp và chấp hành những luật lệ, quy định của Nhà nước tại đó họ hành nghề hay ở những nơi họ được phân công thực hiện nhiệm vụ.
– Định giá viên không được khiếu nại, hoặc cố tình bỏ qua những giải thích về phẩm chất nghề nghiệp mà bản thân anh ta không có.
– Định giá viên không được sử dụng một cách chủ ý hay đòi hỏi những sự quảng cáo mang tính khuyếch trương, giả dối nhằm tìm kiếm những bảo đảm cho công việc định giá của mình.
– Định giá viên phải bảo đảo rằng mọi nhân viên dưới quyền hay trợ lý của anh ta đều phải tuân theo quy tắc hành nghề này.
2. Những mâu thuẫn vê lợi ích
– Định giá viên không được hoạt động cho hai hay nhiều bên cùng một vấn đề thẩm định trừ khi có sự chấp nhận bằng văn bản của các bên có liên quan.
– Định giá viên cần có sự thận trọng hợp lý để đảm bảo sẽ không nảy sinh xung đột về lợi ích của khách hàng, của định giá viên, của công ty họ, hay lợi ích của những người thân, bạn bè và các mối quan hệ khác. Những khả năng xung đột về lợi ích cần được báo cáo ngay bằng văn bản trước khi chấp nhận định giá cho khách hàng. Nếu định giá viên biết được những mâu thuẫn như vậy sau khi đã hoàn thành định giá thì cần báo cáo trong một phạm vi thời gian hợp lý.
3. Đảm bảo bí mật
– Định giá viên phải luôn luôn xử lý những vấn để của khách hàng một cách bí mật và thận trọng.
– Định giá viên không được tiết lộ những dữ liệu thực tế có tính nhạy cảm của khách hàng hay kết quả định giá với bất kỳ người ngoài nào, trừ những khách hàng đã được chỉ định cụ thể, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
4. Sự công bằng
– Định giá viên phải thực thi nhiệm vụ một cách khách quan, độc lập và vô tư, không thiên vị cho lợi ích cá nhân nào.
– Định giá viên không được tiến hành công việc định giá trong đó những ý kiến và kết luận thẩm định đã được đưa ra có chủ ý từ trước.
– Phí định giá tài sản phải độc lập, không phụ thuộc vào kết quả định giá đã được quyết định theo chủ ý từ trước trong bất kỳ một dịch vụ định giá nào.
– Định giá viên không được chỉ dựa một chiều vào những thông tin do khách hàng hay một bên nào cung cấp mà không có sự thẩm tra hay khẳng định phù hợp từ một nguồn thông tin độc lập, trừ trường hợp sự phụ thuộc đối với những thông tin đó được xác định như một điều kiện hạn chế trong thẩm định.
– Định giá viên không được chấp nhận một nhiệm vụ thẩm định dựa trên những điều kiện có tính giả thiết mà giả thiết đó không thể trở thành hiện thực trong bất kỳ phạm vi thời gian nào.
– Những giả thiết hợp lý được báo cáo kèm theo sự phân tích về phương diện hiện thực và mức giá trị tài sản phản ánh những giả thiết mang tính hiện thực đó, chẳng hạn khi một khách hàng cần biết giá trị của một mảnh đất, sau khi loại bỏ yếu tố bất lợi, là bao nhiêu.
– Định giá viên không được sử dụng hay dựa vào những kết luận mang tính định kiến hay thành kiến nhằm chủ ý tối đa hoá (hoặc tối thiểu hoá) giá trị trong quá trình định giá.
– Trong khi đánh giá báo cáo thẩm định của một định giá viên khác, định giá viên cần phải xem xét một cách công bằng công việc của họ để đi đến thống nhất hay không thống nhất với những kết luận của báo cáo.
5. Độc lập
Độc lập là nguyên tắc hành nghề cơ bản của doanh nghiệp định giá và người định giá:
– Trong quá trình định giá bđs, doanh nghiệp, tổ chức định giá và người định giá phải thực sự không bị chi phối hoặc bị tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh hưởng đến sự trung thực, khách quan của việc định giá.
– Trong quá trình thẩm định giá, nếu có sự hạn chế khác về tính độc lập thì doanh nghiệp, tổ chức định giá và người tiến hành định giá phải tìm cách loại bỏ sự hạn chế này. Nếu không loại bỏ được thì doanh nghiệp, tổ chức định giá và người định giá BĐS phải nêu rõ điều này trong báo cáo kết quả thẩm định những mối quan hệ mang tính tập thể hay cá nhân, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với BĐS hay với doanh nghiệp là đối tượng của nhiệm vụ định giá mà mối quan hệ đó có thê dẫn đến mâu thuẫn lợi ích tiềm tàng.
– Đối với báo cáo kết quả định giá của người định giá khác, người định giá phải xem xét một cách độc lập, khách quan và kết luận thống nhất hay không thống nhất với một phần hay toàn bộ nội dung của báo cáo đó.