Yêu cầu về chuyên môn trong định giá bát động sản

1. Yêu cầu chung
Định giá viên phải có sự hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ một cách có hiệu quả theo một tiêu chuẩn chuyên nghiệp được thừa nhận.
– Chấp nhận nhiệm vụ:
Trước khi nhận một sự phân công hay tham gia một hợp đồng định giá nào đó, định giá viên phải nhận thức một cách đúng đắn nhiệm vụ được đưa ra và đảm bảo rằng mình có kinh nghiệm và sự hiểu biết để thực thi nhiệm vụ. Trong trường hợp tiến hành định giá ở nước ngoài, họ phải có khả năng kết hợp kiến thức chuyên môn với hiểu biết vể thị trường, về ngôn ngữ và luật pháp tại nơi đến để thực hiện công việc một cách hoàn hảo.
– Sự trợ giúp từ bên ngoài:
+ Khi công việc định giá cần trợ giúp từ bên ngoài, định giá viên cần đảm bảo rằng những trợ giúp đó đáp ứng được những nguyên tắc đạo đức và kỹ năng cần thiết.
+ Phải có sự đồng ý của khách hàng đối với sự trợ giúp từ bên ngoài cho công việc định giá và những đặc điểm, phạm vi, vai trò của sự trợ giúp đó cần được định giá viên thể hiện trong báo cáo.
– Hiệu quả và sự nỗ lực trong công việc:
+ Định giá viên cần hành động một cách nhanh chóng và hiệu quả để thực hiện những yêu cầu của khách hàng và thông báo cho khách hàng vể tiến trình công việc định giá.
+ Những yêu cầu sẽ giảm bớt trong những hoàn cảnh không đòi hỏi đầy đủ về sự nỗ lực, chất lượng công việc và tiến độ thời gian.
+ Những yêu cầu định giá của khách hàng phải thể hiện bằng văn bản và được định giá viên xác nhận đầy đủ bằng văn bản, trước khi tiến hành định giá đê tránh bất kỳ sự hiểu lầm có thể xảy ra nào.
+ Định giá viên cần có những thẩm tra cần thiết để đảm bảo rằng các dữ liệu cho phân tích, định giá là chính xác và đáng tin cậy.
+ Định giá viên cần chuẩn bị hồ sơ cho từng loại công việc. Mỗi hồ sơ bao gồm một bản sao tất cả các báo cáo viết hay thư tín, bản ghi nhớ cùng tất cá tài liệu chứng minh cho những đánh giá, thẩm tra, so sánh đối tượng, suy luận và tính toán cua định giá viên.
+ Hổ sơ của từng phần việc định giá phải được lưu giữ trong thời gian ít nhất là 5 năm sau khi hoàn thành công việc.
2. Yêu cầu về văn bằng chứng chỉ và trình độ hiểu biết
Đê được hành nghề định giá bất động sản, định giá viên cần phải có các chứng chỉ và những hiểu biết sau:
– Có chứng chỉ định giá bất động.
– Có chứng chỉ chuyên môn về kinh tế, về định giá tài sản.
– Có hiểu biết về bất động sản.
– Có am hiểu vể thị trường bất động sản, thị trường đất đai.
– Am hiểu pháp luật vể đất đai, khung giá đất của khu vực có bất động sản.
– Có đầy đủ kiến thức vể pháp luật có liên quan đến bất động sản …
3. Yêu cầu về năng lực và tính cách
Về năng lực chuyên môn và tính thận trọng trong định giá bất động sản, cá nhân hoặc tổ chức định giá cần thiết phải đáp ứng các yêu cầu sau:
– Người hành nghể định giá bất động sản phải thực hiện công việc định giá với đầy đủ năng lực chuyên môn cần thiết, tinh thần làm việc chuyên cần, cân nhắc đầy đủ các dữ liệu thu thập được trước khi tiến hành định giá.
– Doanh nghiệp, tổ chức định giá có trách nhiệm không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho người định giá để đáp ứng yêu cầu công việc thẩm định giá.
– Tư cách nghề nghiệp của người định giá bất động sản phải bảo vệ uy tín nghê nghiệp, không được có những hành vi làm giảm uy tín nghề nghiệp định giá.
– Tuân thủ tiêu chuẩn chuyên môn, những kỹ thuật và tiêu chuẩn chuyên môn đã quy định trong hệ thống tiêu chuẩn định giá Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.