Tổ chức Nhà nước và cá nhân thực hiện định giá bất động sản – P2

1. Malaysia
a) Tổ chức định giá bất động sản Nhà nước
Cơ quan thực hiện chức năng định giá bất động sản là Cục dịch vụ bất động sản (JPPH), trực thuộc Bộ Tài chính Malaysia, JPPH là hệ thống dọc, JPPH liên bang có 9 phòng: Điểu phối quản lý, Hỗ trợ quản lý, Công nghệ thông tin, Đầu tư, Định giá bất động sản, Quản lý bất động sản, Thư ký định giá, Đào tạo.
JPPH có chi nhánh tại 13 bang, mỗi chi nhánh có 5 phòng: Định giá, Kế hoạch, Công nghệ thông tin, Thông tin bất động sản, Hành chính. JPPH không có các chi nhánh ở cấp quận huyện. JPPH vùng chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện định giá bất động sản cho một số quận huyện…
b) Tổ chức định giá bất động sản tư nhân
Tổ chức định giá bđs tư nhân hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và cá nhân hành nghề tư vấn định giá và dịch vụ BĐS theo giấy phép hành nghề tư vấn định giá và dịch vụ BĐS, theo giấy phép do ủy ban định giá Trung ương cấp. Các tổ chức định giá tư nhân và cá nhân tập hợp trong tổ chức nghề nghiệp Hiệp hội định giá Trung ương, có điều lệ cũng như quy chế hoạt động riêng và có đại diện trong ủy ban định giá Trung ương, ủy ban định giá Trung ương do JPPH thành lập gồm 17 chuyên gia định giá Nhà nước liên bang, chuyên gia của JPPH, đại diện Hiệp hội định giá Trung
ương. Hội đồng có trách nhiệm phê duyệt danh mục giá trị BĐS được định giá định kỳ 5 năm và danh mục giá trị hàng năm của BĐS.
2. Singapore
a) Tổ chức định giá bất động sản Nhà nước
Ở Singapore có Viện định giá và các định giá viên (còn gọi là Hiệp hội định giá) thành lập năm 1963. Viện là tổ chức chuyên nghiệp quốc gia duy nhất ở Singapore, đại diện cho các nhà nghiên cứu khảo sát, các nhà định giá tài sản. Tiền thân của Viện là một chi nhánh thành lập năm 1937 thuộc Viện Định giá Hoàng gia Anh. Các thành viên gồm có: Sinh viên, nhân viên tập sự, thành viên, hội viên và hội viên danh dự.
Hiệp hội thẩm định giá hoạt động theo Luật đăng ký các tổ chức nghề nghiệp. Hàng năm hiệp hội tổ chức Hội nghị thường niên, hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo thẩm định viên về giá. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội như sau:
+ Hội đồng thường niên (đại hội) có Hội đồng chung, Chủ tịch Hội đồng chung phải chịu trách nhiệm vể những vấn đề lớn;
+ Hội đồng chung có 3 Hội đồng bộ phận: có Chủ tịch, Thư ký, ủy viên hội đồng chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật và đương nhiên họ là thành viên của Hội đồng chung;
+ Chủ tịch Hội đồng bộ phận đề cử 01 Chủ tịch Hội đồng lớn;
+ Chủ tịch hiệp hội, các Phó chủ tịch được các thành viên, hội viên bầu ra có nhiệm kỳ 2 năm;
+ Thư ký hiệp hội;
+ Thành viên, hội viên, thẩm định viên tập sự, kỹ thuật viên thẩm định giá.
Công ty định giá trực thuộc hiệp hội cung cấp các dịch vụ định giá là công ty duy nhất có chức năng thẩm định giá đất cho Chính phủ, có 3 đơn vị:
+ Phòng định giá đất.
+ Phòng giám sát chất lượng.
+ Hội đồng định giá.
Chức năng của Hiệp hội:
– Kiểm soát hoạt động nghề nghiệp thẩm định giá (trưóe đây do Chính phủ kiểm soát);
– Xử lý các tranh chấp về kết quả thẩm định giá khi khách hàng khiếu kiện.
– Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá;
– Tổ chức các cuộc họp thường niên của hiệp hội, các buổi hội thảo với sự tham gia của các thành viên, hội viên;
– Ngoài ra Hiệp hội cũng là chiếc cầu nối hoạt động thẩm định giá giữa các doanh nghiệp thẩm định giá với nhau, giữa các thẩm định viên vé giá và cũng là cơ quan tham mưu, cung cấp thông tin có liên quan đế hoạt động thẩm định giá của các công ty thẩm định giá.
b) Tổ chức định giá bất động sản tư nhân
Tổ chức định giá tư nhân hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh tế bất động sản, Công ty tư vấn và dịch vụ định giá theo giấy phép hành nghề do Hội đồng định giá Trung ương cấp; tổ chức hội nghề nghiệp và Viện Định giá Singapore, có điều lệ và quy chế hoạt động riêng, cơ quan thường trực của viện có 3 phòng: Điều tra đất, điều tra số liệu định giá, định giá và định giá tổng quan.
3. Trung Quốc
Cơ quan định giá BĐS là Trung tâm tư vấn định giá BĐS Trung Quốc trực thuộc Cục Quốc thổ (nay là Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc). Trung tâm có tư cách pháp nhân định giá tài sản Nhà nước, có chức năng định giá, công chứng, tư vấn cung cấp thông tin có liên quan đến giá BĐS, Trung tâm có 12 phòng nghiệp vụ, 28 chi nhánh trong và ngoài nước với trên 400 biên chế, được thành lập tháng 8/1992, đến cuối năm 1995 thành phố định giá cho 200 tổ hợp, hạng mục lớn về nhà đất, định giá 28 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá.
4. Đài Loan
Cơ quan định giá Trung ương là Vụ Định giá thuộc Bộ Nội vụ có chức năng nghiên cứu chính sách, xây dựng quy trình, quy phạm và đào tạo cán bộ. Cơ quan định giá địa phương là Hội đồng định giá trực thuộc chính quyền địa phương (25 Hội đồng thành phố, quận, huyện) gồm đại diện chính quyển, các cơ quan chuyên môn Địa chính, Tài chính, Ngân hàng, Thuế vụ, Công chứng.
Nhiệm vụ của Hội đồng là thẩm định và công bố giá đất công cáo (định kỳ 3 năm) và giá đất công cáo hiện hành (vào 01 tháng 7 hàng năm).
Cấp cơ sở có 108 Văn phòng Định giá thực hiện các tác nghiệp định giá. Hệ thống định giá Nhà nước có 600 biên chế.
5. Thụy Điển
Cơ quan định giá thuộc Tổng cục Địa chính (Natonal Land Survey) thuộc Bộ Môi trường. Biên chế 470 người.
Nhiệm vụ định giá BĐS công nghiệp, thương nghiệp, năng lượng và các BĐS đặc biệt khác bắt đầu từ năm 1998 theo chu kỳ 6 năm 1 lần. Định giá nhà ở (quy mô 1-2 gia đình) bắt đầu từ năm 1990, theo chu kỳ 6 năm 1 lần. Định giá BĐS nông nghiệp, bắt đầu từ 1992, theo chu kỳ 6 năm 1 lần.