Mục đích định giá bất động sản

Mục đích của việc định giá bđs trong bất cứ một xã hội nào trước hết là nhằm phục vụ cho các lợi ích của Nhà nước, làm căn cứ để thu thuế và các khoản lệ phí, điều chỉnh thu nhập của các tầng lóp dân cư và người lao động trong xã hội thông qua các chính sách tài chính, sau đó là nhằm đáp ứng các nhu cầu của người chủ sở hữu BĐS, những người có quyển và lợi ích liên quan cần biết giá trị thực của BĐS trong việc thực hiện các chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết các tranh chấp về giá trị BĐS .v.v… BĐS có nhiều loại, có loại dùng để ở (nhà ở, đất ở) có loại dùng vào việc kinh doanh dịch vụ, nhằm thu lợi nhuận (khách sạn, nhà hàng), có loại dùng vào công sở, trường học .v.v… [46].
Mục đích định giá tài sản nói chung và định giá BĐS nói riêng có thê phân thành rất nhiều loại: Bảo toàn tài sản, mua bán BĐS, chuyển đổi quyền sở hữu tài sản, thế chấp, tính thuế, thanh lý tài sản, tính giá đền bù giải toả.
1- Định giá BĐS cho mục đích bảo toàn BĐS trong những trường hợp:
– Định giá tài sản phục vụ cho khấu hao tài sản.
– Định giá tài sản làm cơ sở thực hiện bảo hiểm tài sản, bồi thường và đánh giá tài sản.
– Định giá cho mục đích mua bán, chuyển nhượng BĐS: Định giá BĐS làm cơ sở đê người có tài sản đặt mức giá bán khi đưa BĐS vào thị trường.
Người mua BĐS cũng có thê nhờ các đơn vị tư vấn làm dịch vụ định giá BĐS làm cơ sớ cho việc quyết định mua BĐS đó với giá như thế là phù hợp.
2- Định giá phục vụ các mục đích chuyển đổi quyền tài sản, BĐS trong các trường hợp:
– Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
– Doanh nghiệp góp vốn hợp tác kinh doanh;
– Hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể;
– Bán doanh nghiệp;
– Cho thuê BĐS.
3- Định giá BĐS làm cơ sở cho việc bồi thường trong các trường hợp:
– Trong việc đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, dự án giao thông, các công trình công cộng;
– Bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại khi có sự cố do người khác gây ra (ví dụ gây sập lún nhà, hỏng các công trình lân cận).
4- Định giá BĐS phục vụ việc thế chấp vay vốn: Do quy định của ngân hàng khi làm thù tục vay vốn đê kinh doanh phải có tài sản thế chấp, tài sản thế chấp phải được định giá dê làm cơ sở việc xét cho vay. Mục đích của việc định giá này là đê bảo đảm sự an toàn cho ngân hàng, trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng trả nợ. Do đó việc định giá tài sản, BĐS là cần thiết.
5- Định giá BĐS phục vụ cho mục đích bảo hiểm: Các công ty báo hiểm cần định giá các tài sản, BĐS bảo hiểm, trên cơ sở đó để ký kết các hợp đồng bảo hiểm và mức bồi thường đối với BĐS khi rủi ro xẩy ra.
6- Định giá cho mục đích lập báo cáo tài chính và hạch toán kế toán: Trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp và kê khai nộp thuế hàng năm của doanh nghiệp phải kê khai giá trị tài sản doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần phải định giá tài sản trong đó có BĐS.
7- Định giá cho mục đích thanh lý tài sản: Trong hoạt động kinh doanh có việc thanh lý tài sản cũng cần định giá tài sán, BĐS làm cơ sở đạt mức giá sàn đé tiến hành các thủ tục đấu giá hoặc xét bán thanh lý tài sản.