Mối quan hệ giữa định giá bât động sản với thị trường bất động sản

1. Định giá bất động sản liên quan đến các quan hệ giao dịch trên thị trường bất động sản
Định giá bất động sản liên quan đến các quan hệ giao dịch trên thị trường BĐS như mua, bán, thế chấp, thuê BĐS và đển bù… Thể hiện:
định giá bđs giúp cho người bán và người mua xác định được giá trị thị trường của BĐS, đảm bảo cho việc thanh toán trên cơ sở giá cả hợp lý, tránh được rủi ro tạo điểu kiện cho việc giao dịch, thoả thuận mua bán BĐS diễn ra thuận lợi.
– Định giá BĐS giúp cho các ngân hàng có căn cứ để thực hiện cho vay bằng thế chấp. Ví dụ tại Vương quốc Anh số lượng tiền cho cá nhân vay chưa được thanh toán lên tới 700 tỷ Bảng, trong đó 565 tỷ được thế chấp bằng BĐS (nhà ở). Phần lớn lượng tiền vay này được đưa trở lại nền kinh tế Anh thông qua đầu tư sản xuất và tiêu dùng.
– Định giá BĐS giúp cho Nhà nước có căn cứ để thu thuế BĐS đảm bảo công bằng, hợp lý. Một thị trường BĐS chính quy sẽ đem lại nguồn thu chính cho Nhà nước từ thuế BĐS, lệ phí dịch vụ và tiền thu từ bán các BĐS dư thừa thuộc sở hữu Nhà nước.
Ví dụ ở Malaysia nguồn thu từ thuế BĐS chiếm khoảng 65% tổng thu thuế (các thành phô chính: Kualumpur 27%, Malasca 60%, Seremban 58%, Johbaru 63%, Pulau Pinnang 60%, Ipoh 54%. Mức huy động thuế BĐS ở các nước phát triển chiếm từ 0,5-3% GDP, bình quân 1,9% GDP. Định giá BĐS giúp cho Nhà nước có căn cứ để xác định mức đền bù thiệt hại khi thu hồi đất phục vụ cho các mục đích quốc gia, công cộng. [44].
2. Định giá bất động sản giúp cho việc xây dựng khung pháp lý về thị trường bất động sản
Công tác định giá BĐS giúp hiểu được:
– Mục đích, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản; Nắm được vai trò của định giá bất động sản, điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản, yêu cầu về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản;
– Những khái niệm về giá trong nghiệp vụ định giá bất động sản như: Giá thành, giá trị, giá cả, giá trị thị trường và phi thị trường của bất động sản;
– Quy trình định giá và các phương pháp định giá bất động sản;
– Hồ sơ, chứng thư định giá bất động sản.
Từ những hiểu biết đó, các nhà hoạch định chính sách tiến hành xây dựng khung pháp lý, quy định chế độ, quy trình thủ tục định giá BĐS là một nội dung quan trọng của quản lý Nhà nước về thị trường BĐS.
Kinh nghiệm của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển đều chú trọng xây dựng hệ thống định giá BĐS để vận hành và kiểm soát hoạt động giao dịch BĐS và thu thuế.