Hồ sơ định giá bất động sản

Hồ sơ định giá bđs: là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá trị BĐS do định giá viên lập, thu thập, phàn loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện định giá. Tài liệu trong hồ sơ định giá được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
1. Vai trò của hồ sơ định giá bất động sản
Định giá viên có trách nhiệm thu thập và lưu trong hồ sơ định giá những tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến quá trình định giá BĐS đủ để:
– Làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến của mình về mức giá thể hiện giá của BĐS cần định.
– Chứng minh rằng quá trình định giá đã được thực hiện theo đúng quy định
Hồ sơ định giá phải được lập đầy đủ sao cho định giá viên hoặc người có trách nhiệm kiểm tra đọc sẽ hiểu được toàn bộ nội dung quá trình định giá BĐS. Hồ sơ định giá dùng để:
– Lưu trữ những bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện định giá và làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của định giá viên về mức giá BĐS cần định.
– Trợ giúp cho các bước thực hiện công việc định giá.
– Trợ giúp cho kiểm tra, soát xét và đánh giá chất lượng công việc định giá.
– Trợ giúp cho việc xử lý những tranh chấp, khiếu kiện có thể phát sinh trong hoặc sau quá trình định giá giữa khách hàng (hoặc bên thứ ba) với doanh nghiệp, tổ chức định giá.
2. Mục đích của hồ sơ định giá bất động sản
– Lưu trữ những bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện thẩm định giá và làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của thẩm định viên về mức giá bất động sản cần thẩm định;
– Trợ giúp cho các bước thực hiện công việc thẩm định giá;
– Trợ giúp cho kiểm tra, soát xét và đánh giá chất lượng công việc thẩm định giá;
– Trợ giúp cho việc xử lý những tranh chấp, khiếu kiện có thể phát sinh trong hoặc sau quá trình thẩm định giá giữa khách hàng (hoặc bên thứ ba) với doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá.
3. Nội dung hồ sơ định giá bất động sản
Nội dung hồ sơ định giá phụ thuộc vào mục đích định giá và loại hình BĐS cần định giá. Nội dung cơ bản hồ sơ định giá bao gồm:
– Tên và số hiệu hồ sơ, ngày tháng lập và ngày tháng lưu trữ.
– Những thông tin về khách hàng yêu cầu định.
– Thư mời định.
– Hợp đồng định ký kết giữa doanh nghiệp định giá và khách hàng.
– Những phân tích, đánh giá của định giá viên về những vấn đề định giá liên quan.
– Những ý kiến trưng cầu tư vấn về các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý liên quan đến BĐS cần định giá (nếu có).
– Báo cáo kết quả định giá BĐS và phụ lục kèm theo báo cáo.
– Chứng thư định giá.
– Biên bản thanh lý hợp đồng định giữa doanh nghiệp, tổ chức định giá và khách hàng.
Hồ sơ định giá được lưu giữ tại nơi lưu giữ hồ sơ của doanh nghiệp, tổ chức định giá.
Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức định giá có các chi nhánh, hồ sơ định giá được lưu tại nơi ban hành chứng thư định giá.
Hồ sơ định giá được lưu giữ trong thời hạn 10 năm.